arow-block

ZYTEL® 103HSL NC010

Polyamide (Nylon)